Фирма “ЛАНД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – СОФИЯ е специализирана в областта на
геодезическите дейности и инвестиционното проектиране, части “Геодезия“ и “Конструктивна”.

 

Дружеството, чрез неговите служители и сътрудници, има богат опит в областта на
геодезическите дейности и проектиране, в т.ч.: изготвяне на геодезически/кадастрални/
специализирани планове и карти; вертикални планировки; регулационни планове и схеми;
създаване на OГО и РГО; нивелация и трасиране; геодезически дейности при проектиране и
изграждане на сгради и инфраструктурни обекти; изследване на деформации на инженерни
съоръжения и др.

В областта на строителството:
Проектиране на сгради и съоръжения – части “Геодезия” и “Конструктивна”;
Проектиране на линейни инфраструктурни обекти – пътища с местно предназначение;
Улична и канализационна мрежа;
Корекции на реки и водни обекти.


Предмет на дейност:

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ. КАДАСТЪР;

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ;

GPS ИЗМЕРВАНИЯ;

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ;

ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ;

УСТРОЙСТВЕНО ПРОЕКТИРАНЕ;

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИ НА ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ