GPS Измервания

За извършване на прецизни GPS измервания фирма „ЛАНД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД разполага с 4 броя GPS приемници, с възможност за увеличаване на техният броя при условие че обема на работа го изисква.

Основни геодезически дейности и услуги с използване на технологията GPS:

  • Координиране на геодезически точки, с цел изграждане на опорни и работни геодезически мрежи – ОГО и РГО;
  • Използване на GPS технологията при изследване на дформации на инженерни съоръжения и природни явления;
  • Хидрография на водни обекти в комбинация с ехолот и дълбочинен лот.