Геодезия и Кадастър

В областта на геодезическите измервания и дейности предлагаме следните услуги и технически процедури:

Геодезия и приложна геодезия:

  • Геодезически измервания и изработване на специализирани геодезически планове;
  • Координиране и трасиране на геодезически точки;
  • Прецизна и техническа геометрична нивелация;
  • Контролни геодезически измервания;
  • Геодезически измервания и трасировки в строителството – строителна линия и ниво, екзекутиви и др.;
  • Определяне на площи и обеми.

Кадастър:

  • Създаване и попълване на кадастрална карта/план;
  • Заснемане на отделни имоти, сгради, инфраструктурни обекти, надземни и подземни проводи, и нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР;
  • Трасиране на имотни граници по кадастрален план/карта или по действащ регулационен план;
  • Измерване площта на отделни имоти и сгради;