Фирма “ЛАНД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е регистрирана през 2003г. с решение на СГС по Ф.Д. 9185/2003г. с адрес на управление гр. София, бул. “Климент Охридски” 16, ет.3, офис 13&14. ЕИК по Булстат: 13 1136818; ДДС No : BG 13 1136818, М.О.Л.: Антонио Ангелов.

Управител: д-р инж. Антонио Ангелов.


1.  Човешки ресурс:

Екипът на фирмата се състои от висококвалифицирани инженери и техници в областта на геодезията и строителното проектиране.

Фирма разполага със съвременно геодезическо и софтуерно оборудване .

Служителите и сътрудниците на фирмата са участвали в проучването и проектирането на множество проекти на територията на цялата страна.

 

  - Специалисти в областта на геодезическите дейности и проектиране:

      Техническият персонал в областта на геодезията е в състав от 8 души, служители и

    сътрудници на постоянно разположение на фирмата - 7 с висше образование и 1 с

    техническо по специалност “Геодезия”.

        •  Персонални Лицензи от КИИП – част „Геодезия” – 3 бр.

        •  Персонални Лицензи от Агенция по Кадастър – 3 бр.

        •  Персонални Лицензи за оценка на недвижими имоти – 1 бр.

        •  Персонални Лицензи за оценка на земеделски земи – 1 бр.

 

    - Специалисти в областта на строителното проектиране:

      В областта на строителното проектиране, фирмата разполага с 3 /трима/ сътрудници с

    висше образование по специалност “ССС – строителство на сгради и съоръжения”.

        •  Персонални Лицензи от КИИП – част „Конструкции” – 3 бр.

        •  Персонални Лицензи от КИИП –– „Технически контрол по част „Конструкции” – 1 бр.

        •  Удостоверение за координатор по безопасност и здраве – 1 бр.

  

        Фирмата има възможност за набиране на допълнителен технически и обслужващ персонал в зависимост от обема на съотвената задача и сроковете за нейното изпълнение.

  

  

2.  Техническо оборудване:

      За извършване на специализирани геодезически дейности фирмата разполага със следното оборудване и инструменти:

    Геодезически инструменти:

      •  GPS приемници - Ashtech ProMark 2 – 4 бр.; Leica SR20 – 2 бр.

      •  Тотални станции – TS Pentax – 1бр.; Leica 407 – 1бр.; Leica 403 – 1 бр.

      •  Нивелири – Оптичен нивелир Ni 002 – 1бр.;

    Специализиран графичен софтуер за кадастрални планове и карти:

      •  MKAD Win .

      •  Програмни продукти, разработени от фирмата за решаването на някои геодезически задачи, релационни база данни, софтуер за обработка на геодезическите данни при изследване на деформации на инженерни съоръжения и др.

 

        Фирмата разполага и с необходимото хардуерно и офис оборудване.

 

3.  Списък на по-големите клиенти на фирмата.

    3.1. В областта на Геодезията:

      1 . Община “ Г ОЦЕ ДЕЛЧЕВ ” - гр. Г. Делчев ;

      2. Община “БАНСКО ” - гр. Банско;

      3. Община “ЛОВЕЧ” - гр. Ловеч;

      4. Община “АПРИЛЦИ” - гр. Априлци;

      5 . Община “КЪРДЖАЛИ” - гр. Кърджали;

      6 . „Макдоналдс България” ЕООД - гр. София;

      7. „ КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД – Глобул;

      8. EGIS BCEOM International ” – France;

       

    3.2. В областта на Инвестиционното проектиране:

  1. хотел „Троян Плаза” – гр.Троян;
  2. „Бруната България” – гр.София;
  3. Община „Р АЗЛОГ ” – гр.Разлог.
  4. „Транслог” АД