Профили и Промери

Изработване на надлъжни и напречни профили, включително и през водни препятствия . Използва се технологията „ GPS-ехолот” или чрез конвеционални средства

– тотални станции/ GPS - дълбочинен лот.

Чрез използване на споменатите по-горе методи са изработени промери в езера, реки и по крайбрежната ивица на Черно море.

В периода II-VII,2008 г. фирма „ЛАНД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, по поръчка на френската фирма EGIS BCEOM , за целите на проект по програмата PHARE , изработи над 300 напречни профила по протежение на р.Марица, р.Тунджа и техни притоци.

Възможни услуги, предлагани от фирмата в това направление:

  • Надлъжни и напречни профили на линейни обекти – пътища, жп линии, улична мрежа, надземни проводи и т.н.;
  • Напречни профили през речни корита и корекции на реки;
  • Надлъжни профили по речни корита и водни обекти;
  • Хидрография – заснемане на дъното на водни обекти чрез технологията „ GPS- ехолот”.