Специализиран софтуер за изследване на деформации

Фирмата предлага авторски софтуер за обработка и съхранние на данните при изследване на деформации на инженерни съоръжения (яз.стени и др.). Софтуерът е разработен като автоматизирана релационна база данни и е практическо приложение на дисертационен труд по тази тема (Ангелов, А. „Изграждане на оптимизационен модел, база данни и софтуер за обработка, управление и анализ на геодезическите данни при изследване на деформации на язовирни стени”, 2005г.)

Разработена е базова програмната реализация, под формата на компютърна система, с наименованието DeMES Deformation Monitoring and Examination System .

 

Основните функции на тази система:

•  Организация и управление на самостоятелна релационна

база данни (РБД);

•  Трансфер на данни от геодезически електронни инструменти.

•  Изчисление на хоризонталните и вертикалните премествания на контролните точки;

•  Автоматично попълване на РБД с резултатите от изчислените от всеки обработен цикъл;

•  Непрекъснат достъп до наличната в БД информация. Архивиране и съхранение на данните;

•  Извличане на група от данни, чрез филтриране и сортиране;

•  Визуализация на регистрираните премествания, посредством таблични и графични форми, и отчети;