ГЕОДЕЗИЯ и КАДАСТЪР

 • Геодезически измервания и трасировки;
 • Специализирани геодезически планове;
 • Кадастрални планове и карти.

 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ .

 • Изграждане на геодезически мрежи – ОГО и РГО;
 • Предпроектни проучвания.

 

GPS ИЗМЕРВАНИЯ

 • Координиране на опорни геодезически точки с технологията GPS.

 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

 • Инвестиционно проектиране

     част “Конструктивна”

     част “Геодезия” - Вертикално планиране

 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

 • Проектиране на пътни участъци с местно предназначение
 • Геодезически дейности в процеса на проектиране и строителство на линейни обекти

 

УСТРОЙСТВЕНИ И РЕГУЛАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

 • Подробни Устройствени Планове (ПУП)

     – парцеларни (ПУП-ПП), регулационнни (ПУП-ПР) и застроителни планове (ПУП-ПЗ);

 • Нивелетни планове.

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИ

 • Изследване на деформации на инженерни съоръжения и природни явления – слягане, издигане, усукване, отклонения от вертикала , отклонения от проектната геометрия, свлачища, разломи и др.;
 • Специализиран софтуер за авоматизация на мониторинговия процес при изследване на деформации на инженерни сьоражения.