Устройство на територията

ПУП – Подробни устройствени планове

  • Изработване на Подробен Устройствен План (ПУП) - регулация и застрояване на отделни имоти и обществени зони;
  • Парцеларни планове (ПУП-ПП) при проектиране на линейни обекти – парцеларен план на засегнатите от сервитута на съоръжението имоти;
  • Частично изменение на ПУП

 

Регулационни (ПУП-ПР) и Застроителни планове (ПУП-ПЗ)

  • Регулационни и застроителни планове на населени места, вилни зони и отделни устройствени единици;
  • Устройствени комуникационни планове на уличната инфраструктура в населени места;
Създаване на цифров модел на съществуващи регулационни и застроителни планове.